Tytuł strony:[E4EC] Rejestracja
Podtytuł:Zapisy do naszego klubu.

 Drukuj 

 Zamknij okno 


Rejestracja gracza


Zapraszamy wszystkich chêtnych posiadaj±cych dzia³aj±cy adres email i gotowych stosowaæ siê do obowi±zuj±cych w naszym klubie przepisów.

Przed rejestracj± prosimy o przejrzenie strony Czy to dla mnie?, powinna ona pomóc zdecydowaæ, czy ten sposób gry w szachy bêdzie Ci odpowiada³.

Cz³onkowstwo i gra w klubie s± ca³kowicie darmowe, nie s± te¿ zwi±zane z ¿adnymi akcjami reklamowymi.

Zapisanie siê do klubu jest proste, wystarczy wys³aæ odpowiedni email do serwera szachowego.
Uwaga: nie jest jeszcze dostêpna polskojêzyczna wersja serwera szachowego, wiadomo¶ci email z informacjami o ruchach itp s± przysy³ane w jêzyku angielskim (mo¿na te¿ wybraæ niemiecki). Prace nad polsk± wersjê jêzykow± trwaj±, pierwsza wersja powinna siê ukazaæ w przeci±gu najbli¿szych miesiêcy.

Rejestracja - najprostsza metoda

Wype³nienie poni¿szego formularza spowoduje przygotowanie emaila rejestracyjnego w odpowiednim formacie. Podaj pseudonim pod którym chcesz wystêpowaæ oraz swój ranking (je¶li go znasz). Gdy klikniesz przycisk Zarejestruj, Twój program pocztowy wy¶wietli gotowy do wys³ania list, zawieraj±cy wszystkie niezbêdne informacje. Po prostu wy¶lij ten list.

Rejestracja gracza
Pseudonim (wymagany)
Ranking (tylko, je¶li go znasz)

Zarejestruj


Je¶li po wype³nieniu powy¿szego formularza program pocztowy nie otworzy³ siê, prawdopodobnie masz wy³±czon± obs³ugê javascriptu w przegl±darce. Zarejestruj siê wed³ug instrukcji poni¿ej (albo w³±cz javascript i spróbuj ponownie).

Rejestracja -prosta metoda

Wy¶lij email do chess@e4ec.org.
Temat listu jest niewa¿ny, mo¿e byæ pusty. Tre¶æ listu musi byæ nastêpuj±ca:
Register pseudonim ranking
Zamiast pseudonim podaj pseudonim, pod którym chcesz wystêpowaæ.
Zamiast ranking podaj swój ranking (je¶li go znasz). W takim wypadku rozpoczniesz grê w klubie z tym w³a¶nie rankingiem. Podawaj tylko znany, prawdziwy ranking. Musi byæ to liczba z zakresu od 800 do 2600. Je¶li jej nie podasz, zostanie u¿yta domy¶lna warto¶æ 1200. ELO wysoko¶ci 1200 oznacza gracza ¶redniej klasy.

Poni¿ej dwa przyk³ady:
Register Bob
Register Superman 1722
Nasz serwer szachowy odpowiada na ka¿dy email. Je¶li wybrany pseudonim nie jest jeszcze u¿ywany i spe³nia zasady opisane w prawym panelu, serwer wy¶le kod potwierdzaj±cy, który musi zostaæ odes³any z powrotem w celu zakoñczenia rejestracji. Od tego momentu bêdziesz pe³noprawnym graczem klubu.

Je¿eli kiedykolwiek rozmy¶lisz siê i postanowisz wypisaæ z naszego klubu, mo¿esz to zrobiæ w równie prosty sposób, przy pomocy krótkiego polecenia.