Board   E4EC
 
Zapisy do naszego klubu.
  Rejestracja gracza


Zapraszamy wszystkich chêtnych posiadaj±cych dzia³aj±cy adres email i gotowych stosowaæ siê do obowi±zuj±cych w naszym klubie przepisów.

Przed rejestracj± prosimy o przejrzenie strony Czy to dla mnie?, powinna ona pomóc zdecydowaæ, czy ten sposób gry w szachy bêdzie Ci odpowiada³.

Cz³onkowstwo i gra w klubie s± ca³kowicie darmowe, nie s± te¿ zwi±zane z ¿adnymi akcjami reklamowymi.

Zapisanie siê do klubu jest proste, wystarczy wys³aæ odpowiedni email do serwera szachowego.
Uwaga: nie jest jeszcze dostêpna polskojêzyczna wersja serwera szachowego, wiadomo¶ci email z informacjami o ruchach itp s± przysy³ane w jêzyku angielskim (mo¿na te¿ wybraæ niemiecki). Prace nad polsk± wersjê jêzykow± trwaj±, pierwsza wersja powinna siê ukazaæ w przeci±gu najbli¿szych miesiêcy.

Rejestracja - najprostsza metoda

Wype³nienie poni¿szego formularza spowoduje przygotowanie emaila rejestracyjnego w odpowiednim formacie. Podaj pseudonim pod którym chcesz wystêpowaæ oraz swój ranking (je¶li go znasz). Gdy klikniesz przycisk Zarejestruj, Twój program pocztowy wy¶wietli gotowy do wys³ania list, zawieraj±cy wszystkie niezbêdne informacje. Po prostu wy¶lij ten list.

Rejestracja gracza
Pseudonim (wymagany)
Ranking (tylko, je¶li go znasz)

Zarejestruj


Je¶li po wype³nieniu powy¿szego formularza program pocztowy nie otworzy³ siê, prawdopodobnie masz wy³±czon± obs³ugê javascriptu w przegl±darce. Zarejestruj siê wed³ug instrukcji poni¿ej (albo w³±cz javascript i spróbuj ponownie).

Rejestracja -prosta metoda

Wy¶lij email do chess@e4ec.org.
Temat listu jest niewa¿ny, mo¿e byæ pusty. Tre¶æ listu musi byæ nastêpuj±ca:
Register pseudonim ranking
Zamiast pseudonim podaj pseudonim, pod którym chcesz wystêpowaæ.
Zamiast ranking podaj swój ranking (je¶li go znasz). W takim wypadku rozpoczniesz grê w klubie z tym w³a¶nie rankingiem. Podawaj tylko znany, prawdziwy ranking. Musi byæ to liczba z zakresu od 800 do 2600. Je¶li jej nie podasz, zostanie u¿yta domy¶lna warto¶æ 1200. ELO wysoko¶ci 1200 oznacza gracza ¶redniej klasy.

Poni¿ej dwa przyk³ady:
Register Bob
Register Superman 1722
Nasz serwer szachowy odpowiada na ka¿dy email. Je¶li wybrany pseudonim nie jest jeszcze u¿ywany i spe³nia zasady opisane w prawym panelu, serwer wy¶le kod potwierdzaj±cy, który musi zostaæ odes³any z powrotem w celu zakoñczenia rejestracji. Od tego momentu bêdziesz pe³noprawnym graczem klubu.

Je¿eli kiedykolwiek rozmy¶lisz siê i postanowisz wypisaæ z naszego klubu, mo¿esz to zrobiæ w równie prosty sposób, przy pomocy krótkiego polecenia.


 
Wybór pseudonimu

Przed rejestracją zastanów się nad pseudonimem, pod którym będziesz znany w klubie. Musi być unikalny, nie możesz wybrać pseudonimu już używanego przez innego gracza. Pseudonim musi spełniać następujące warunki:
  • mieć długość od 2 do 10 znaków.
  • zaczynać się od małej lub dużej nieakcentowanej litery.
  • zawierać jedynie nieakcentowane małe i duże litery, cyfry i niektóre znaki specjalne: _ - . ! ( ) $.
Po rejestracji będziesz mógł podać także swoje prawdziwe imię i nazwisko (jeśli będziesz tego chcieć), dlatego wybierz pseudonim, którego nie będziesz się wstydzić.

Prosimy, nie wybieraj obraźliwego czy złośliwego pseudonimu, koncentrujmy się na grze.
 
Ranking

Jeśli grałeś już w szachy, możesz znać swój ranking ELO. Może być to ranking uzyskany w rozgrywkach Twojej szachowej federacji (normalnych szachów), federacji szachów korespondencyjnych, ranking IECG lub IECC (szachów przez email). Niezależnie od pochodzenia, możesz użyć go do ustalenia swojego początkowego rankingu w E4EC.

Ranking Elo zwykle należy do zakresu od 600 do 2900:
  • Początkujący gracze, dzieci mają zwykle ranking poniżej 1000.
  • Średniej klasy gracze mają zwykle ranking z zakresu 1200-1400.
  • Silni gracze mają ranking od 1400 do 2000.
  • Naprawdę sillni, zawodowi gracze mają ranking ponad 2000.
  • Mistrz świata ma ranking ponad 2800.
Jeśli nie masz żadnego rankingu, nie podawaj go w czasie rejestracji (nie wpisuj nic w polu ranking formularza, pomiń go wysyłając email rejestracyjny). W takim wypadku otrzymasz początkowy ranking 1200, będzie się on znacznie zmieniał po każdej zakończonej partii - dość szybko osiągając wartość odpowiadającą Twojej faktycznej sile gry. Jeśli podasz początkowy ranking, będzie się on zmieniał wolniej.
 
Twoja uwaga

Pozostaw swoją opinię o tej stronie dla innych odwiedzających.

Twoje imię:


 Wyślij uwagę 

 
Narzędzia

Wersja tej strony przeznaczona do wydruku:

 Do druku 

Poinformuj kogoś o tej stronie:

 Wyślij link 

Zmień rozmiar czcionki: Zmień 

 


    This is a dynamic page, took 8 milliseconds to generate it.